İşletme Yönetmeliği (1/3)

1. Sayfa    2. Sayfa    3. Sayfa    PDF İndir

İşletme Yönetmeliği BÖLÜM 1 : TANIMLAR Madde 1- Bu yönetmelikte yer alan,

a. “SETUR MARİNALARI”, Koç Grubu bünyesindeki şirketler tarafından işletilen ve Setur Marinaları zincirine bağlı olarak faaliyet gösteren; Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan Setur Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeleri’ ni , Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işletilmekte olan Setur Ayvalık Marina İşletmesi’ ni, Setur Servis Turistik A.Ş. tarafından işletilmekte olan Setur Çeşme Marina, Setur Kuşadası Marina, Setur Finike Marina İşletmeleri’ni, Setur Yalova Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletilen Setur Yalova Marina İşletmesi’ ni ve bu yönetmeliğin kullanılmaya devam ettiği dönemde yine Koç Grubu bünyesindeki şirketler tarafından işletilmek ve Setur Marinaları zincirine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Setur Marinaları zincirine ilave olacak yat limanları, çekek yerleri ve yat yanaşma iskelelerini,

b. “MARİNA İŞLETMESİ”, SETUR MARİNALARI tanımına dahil olan işletmelerden işbu yönetmeliğin, eki olduğu “Marina Bağlama – Karapark Çekme/Atma Sözleşmesi”nde ünvanının yer aldığı şirket ve marinayı,

c. “MARİNA GÜVENLİK SAHASI”, teknelerin bağlandığı ve kamuya açık alandan bir güvenlik çiti ve/veya parmaklık, peysajla ayrılmış iskeleler, rıhtımlar, mendirekler, dolgu alanları, otoparklar, yakıt istasyonu ve tekne çekek yerlerini,

d. “MARİNA”, ilgili MARİNA İŞLETMESİ ’nin tüm kara ve deniz alanını,

e. “TEKNE”, MARİNA’ yı kullanan deniz araçlarını,

f. “TEKNE SAHİBİ ”, Tekne’nin belgesinde “Donatan” sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da özel kişileri, ya da Donatan’ ın TEKNE ‘yi İŞLETMESİ için yetkili kıldığı tüzel ya da özel kişileri, ya da Donatan’ın veya Tekne işletmecisi’nin yetkili kıldığı kaptanı ve diğer özel kişileri,

g. “TEKNE MÜRETTEBATI”, TEKNE SAHİBİ tarafından teknede bulunmak üzere yetkilendirilmiş ve/veya TEKNE’de bir hizmet ifa eden (kaptan, müşteri ve dışarıdan tekneye geçici hizmet verenler haricindeki) kişileri,

h. “TEKNE MİSAFİRİ ”, “TEKNE” den faydalanmak amacıyla TEKNE SAHİBİ tarafından MARİNA’ya getirilen veya gönderilen kişileri,

i. “ARAÇ” TEKNE SAHİBİ’ ne veya misafirlerine veya MÜRETTABATI’ na veya TEKNE’ de iş yapacak kişilere ait her türlü kara aracını vinç vb iş makinelerini,

j. “TEKNİSYEN” TEKNE SAHİBİ ’ nin TEKNE’sinde tamir-bakım işi yapmak üzere MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı veya sözlü bildirimde bulunarak gönderdiği/getirdiği usta, servis vb kişileri ifade eder.


İşbu maddenin f ve g bentlerinde geçen “yetkili kıldığı” ve “yetkilendirilmiş” ifadelerinden anlaşılan; TEKNE’nin belgelerini elinde bulunduran şahsın MARİNA İŞLETMESİ ile TEKNE SAHİBİ adına sözleşme imzalamaya, MARİNA İŞLETMESİ’nin yazılı, sözlü tebligatlarını tebellüğ etmeye, gerekli ödemeleri yapmaya yetkili olması için yeterli olduğudur. İşbu sözleşmenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.

 

BÖLÜM 2 : AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik, SETUR MARİNALARI’nın yönetim ilkelerini düzenler.

Madde 3- İşbu yönetmelik hükümleri, SETUR MARİNALARI’ ndan yararlanacak olan tüm şahıslara, deniz ve kara araçlarına uygulanacaktır.

Madde 4- TEKNE SAHİBİ, kendisinin ve yukarıda, 1. maddede tanımı yapılan kişi ve kuruluşların işbu yönetmelik hükümlerine ve yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uyacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BÖLÜM 3 : YASAL DAYANAK

Madde 5- İşbu yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37. Maddesinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenerek, 4 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yat Turizmi Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.


BÖLÜM 4 : MARİNA’DAN YARARLANMA

Madde 6- MARİNA İŞLETMESİ, işbu yönetmelik şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen şahıs, firma, araç ve deniz araçlarının MARİNA’ ya girişine izin vermeyebilir ve/veya hizmet vermeyi durdurabilir. Bu durumdan etkilenecek taraflar için söz konusu olabilecek her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 7-Yat Turizmi Yönetmeliği’nin 4.maddesi (c) fıkrasında belirtilen özel ve ticari yatlardan başka teknelerin MARİNA sahasına girmesine izin verilmesi, MARİNA İŞLETMESİ ’nin tasarrufundadır.

Madde 8- MARİNA’dan yararlanacak TEKNE’nin tam donanımlı, kendi olanaklarıyla seyredebilecek, her türlü hava ve deniz koşullarına karşı korunaklı bir şekilde denize elverişli olması, doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış ve/veya çevreyi koruyucu ekipmanlarla teçhiz edilmiş durumda olması gereklidir. Bu hususlara uygun olmayan TEKNE’ lerin MARİNA sahasına girmesine izin verilmesi, MARİNA İŞLETMESİ ’nin tasarrufundadır.

Madde 9- TEKNE’nin MARİNA içindeki manevrası için, Tekne Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI’nın herbirinin, geçerli ve yeterli gemi adamı ehliyetine haiz olmasından ve bunun her türlü sonuçlarından TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 10- MARİNA’dan yararlanacak olan TEKNE’nin, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MİSAFİRLERİ’ni kapsayan geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olması zorunludur. Bağlama Sözleşmesi’nde belirtilen süre içerisinde geçerliliği sona erecek olan sigorta poliçeleri TEKNE SAHİBİ tarafından zamanında yenilenmek zorundadır. Aksi takdirde MARİNA İŞLETMESİ TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi’ni feshetme ve TEKNE’yi MARİNA dışına çıkarma hakkına sahiptir.

Madde 11- MARİNA’da TEKNE’sini bağlayacak ve diğer hizmetlerden yararlanacak olan TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’yle engeç TEKNE’nin MARİNA ‘ya giriş yaptığı gün bağlama sözleşmesi imzalamak ve TEKNE’nin geçerli Tonilato, Denize Elverişlilik, sigorta poliçesi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri MARİNA İŞLETMESİ’ne ibraz etmekle yükümlüdür.

Madde 12- Deniz - Kara Bağlama ve çekme-atma ücretleri peşin ödenir. Deniz – Kara Bağlama ve Çekme-Atma ücretleri, TEKNE’ nin tam boyu, genişliği ve ilgili sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan yürürlükteki birim fiyatlar ve koşullar esas alınarak hesaplanır. Deniz – Kara Bağlama ve Çekme-Atma birim fiyatları ve diğer koşullar, MARİNA İŞLETMESİ’nin yayınladığı fiyat listesinde belirtilir. Bağlama süresi, “minimum günlük kullanım 24 saattir” esasına ve geceleme sayısına göre belirlenir.

Madde 13- TEKNE ‘nin Tam Boy‘unun ve Genişliği‘nin belirlenmesi için, MARİNA İŞLETMESİ’nin görevlendirdiği personel tekne üzerinde işbu maddede belirtilmiş olan esaslara göre ölçüm yapar. TEKNE SAHİBİ bu görevlinin teknesi üzerinde ölçüm yapmasına izin vermek zorundadır. Tam Boy, TEKNE ‘nin güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde, başta baston hariç en ön noktası ile kıçta matafora hariç, yüzme platformu dahil en arka noktası arasındaki yatay mesafedir. Genişlik, baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak TEKNE ‘nin en geniş mesafesidir.

Madde 14- Bağlama bedeli, bağlama sözleşmesi üzerinde beyan edilen sözleşme süresi esas alınarak hesaplanır. TEKNE SAHİBİ’nce bağlama bedelinin peşin olarak ödenmediği durumlarda, kullanılan bağlama süresine ilişkin bağlama bedelinin fiyat listesindeki günlük birim fiyat esas alınarak hesaplanacağını TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder. Kara Bağlama ve Çekme-atma ücretinin peşin ödenmemesi halinde MARİNA İŞLETMESİ ilgili hizmeti vermez. TEKNE ve/veya TEKNE SAHİBİ’nin bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’nin hiç birşekilde sorumlu tutulamayacağını TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder. KDV, Sözleşme Damga Vergisi ve/veya başka vergilerin eklenmesi, artırılması veya azaltılması halinde MARINA İŞLETMESİ’nin işbu maddede belirtilen esaslar dahilinde, TEKNE SAHİBİ’ne karşı intibak ve rücu hakkı saklıdır. Bu bağlamda, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereğince tahakkuk eden her türlü vergi TEKNE SAHİBİ tarafından peşinen ödenir.

Madde 15- Bağlama Sözleşmesi TEKNE’ye özeldir ve yalnızca adı geçen TEKNE için geçerlidir, hiçbir şekilde kısmen yada tamamen başka bir TEKNE’ye devredilemez, temlik edilemez.

Madde 16- TEKNE SAHİBİ’nin değişmesi durumunda yeni TEKNE SAHİBİ’nin ad, soyad, açık adres ve diğer iletişim bilgilerinin ve kanunen geçerli devir/satış/sahiplik belgelerinin verilmesi şarttır. Bağlama sözleşmesinin varsa kalan günleri nedeniyle eski ve/veya yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’nden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamaz. MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE ‘nin yeni sahibiyle bağlama sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir. MARİNA İŞLETMESİ’nin yeni TEKNE SAHİBİ’yle sözleşme yapmayı onaylaması halinde, yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’yle derhal yeni bir bağlama sözleşmesi yapmak zorundadır. Aksi takdirde, eski TEKNE SAHİBİ doğacak olan her türlü sorundan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 17- Bağlama Sözleşmesi, sözleşmede belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Bağlama Sözleşmesi, süresinin bitiminden 15 gün önce, TEKNE SAHİBİ’nin isteği üzerine meri şartlara uygun olarak karşılıklı anlaşma yoluyla yenilenebilir. MARİNA İŞLETMESİ, gerekli gördüğü durumlarda Bağlama Sözleşmesi’ni yenilememe hakkını saklı tutar.

Madde 18- MARİNA İŞLETMESİ’nin tüm hizmetlerine ilişkin ücretler, resmi fiyat tarifesinde belirtilmiş olan döviz cinsinden tahakkuk ettirilmektedir. Ödemeler, ilgili döviz bedeli olarak ya da ödeme gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru’ndan hesaplanarak TL karşılığı şeklinde yapılabilir. Fatura bedeli TL bazına dönüştürülmüş olsa dahi, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ne olan borcunun ilgili döviz bazında takip edileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 19- TEKNE SAHİBİ, kendisinin, TEKNE’sinin, TEKNE MÜRETTEBATI’nın ve TEKNE MÜŞTERİSİ’nin, Türk Karasuları’na girişi ve/veya çıkışı, Türk Karasuları’nda seyri ve Türkiye’de bulunması, TEKNE’nin MARİNA’da kışlamaya bırakılması ve/veya kışlamadan çözülmesi, Türkiye’den TEKNE’sinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak ve gereken tüm tedbirleri almak ve bu konuda MARİNA İŞLETMESİ‘ni zamanında bilgilendirmek zorundadır. Mevzuat nedeniyle TEKNE SAHİBİ ‘nin karşılaşacağı güçlüklerden ve uğrayabileceği zararlardan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 20- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde çalışmak üzere görevlendireceği Tekne Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI için MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı olarak bilgi vermemiş ise MARİNA İŞLETMESİ’nin bu kişileri MARİNA dışına çıkarma yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul eder. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin MARİNA dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 21- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde bakım-onarım, v.s. işleri yapmak üzere MARİNA dışından çağıracağı TEKNİSYEN’ler için MARİNA İŞLETMESİ’ne bilgi verip onay almak, bu kişilerin MARİNA’ya girişi ile ilgili formaliteleri yerine getirerek MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenmiş Usta Giriş Ücreti’ni peşin olarak ödemek zorundadır. TEKNE SAHİBİ bu kişilerin MARİNA’da sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Gerekli işlemler yapılmadığı halde TEKNE’de bulundukları belirlenen kişiler, MARİNA İŞLETMESİ tarafından MARİNA dışına çıkarılır. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin MARİNA dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ni sorumlu tutmayacağını ve bu taktirde Usta Giriş Ücretinin iki mislini cezalı olarak derhal ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 22- MARİNA İŞLETMESİ‘nin sağladığı temel ve ek hizmetlere ait ücretlerin bir bölümü MARİNA ücret tarifesinde belirtilmiştir. Uygulanan tüm ücretlerin basılı fiyat listesinde belirtilmesi zorunluluğu olmayıp, MARİNA hizmetlerine ilişkin ücretler MARİNA İŞLETMESİ’nin gereklerine göre yeniden belirlenebilir.

Madde 23- Temel MARİNA hizmetlerinin yanısıra su, servis pedestali tahsisi, A.D.Panosu tahsisi, telefon, faks, internet bağlantısı, data hattı gibi hizmetler ile TEKNE ‘nin MARİNA ‘ya denizden giriş ve/veya MARİNA’dan denizden çıkışında yararlanılan palamar botu ve kılavuzluk hizmetleri, dalgıçlık hizmeti, sintine, pis su boşaltma hizmeti, otopark hizmeti ücretli olup olanaklar nispetinde verilebilir. Bu hizmetlerin süre ve/veya ücretleri MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir. MARİNA İŞLETMESİ, ek hizmetlerin niteliği ve niceliği konusunda yazılı olanlardan öteye TEKNE SAHİBİ’ne karşı bir yükümlülük taşımaz. Bu hizmetlerin bir dönem ücretsiz olması o hizmete MARİNA İŞLETMESİ tarafından herhangibir tarihten itibaren ücret uygulanması hakkına hiçbir şekilde halel getirmez.

Madde 24- TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE’ye ve kendisine sağlanan tüm hizmetlerin, MARİNA İŞLETMESİ‘nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını MARİNA İŞLETMESİ‘nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin bu maddede belirtilen şekilde yapılmaması halinde, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini peşinen kabul eder.

BÖLÜM 5 : BAĞLAMA YERİ TAHSİSİ

Madde 25- MARİNA İŞLETMESİ, Bağlama Sözleşmesi yapmış olan TEKNE SAHİBİ’ne, MARİNA ‘nın deniz alanı içinde TEKNE’sini bağlayabileceği bir yer tahsis eder. Bağlama Sözleşmesi ile MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE SAHİBİ’ne MARİNA içinde belli bir yeri değil, TEKNE’nin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder. MARİNA İŞLETMESİ, fuar ve diğer etkinlikler veya tamir-bakım, yatırım çalışmaları nedeniyle ve gerekli gördüğü diğer hallerde TEKNE SAHİBİ’ ne haber vermeksizin TEKNE’nin bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir. TEKNE SAHİBİ TEKNE’nin 24 saat veya daha uzun süreyle MARİNA’dan uzak kalması durumunu MARİNA İŞLETMESİ’ne önceden haber verecektir. Aynı şekilde MARİNA’ya dönüşte de, bağlama yerinin hazırlanabilmesi için, en az 24 saat öncesinden TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ni bilgilendirecektir. MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’nin MARİNA’da olmadığı durumda, boş bağlama yerini başka bir tekneye kullandırma hakkına sahiptir.

Madde 26- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sini sadece MARİNA İŞLETMESİ tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır. MARİNA İŞLETMESİ’nin ikazına rağmen kendisine tahsis edilmemiş yere bağlama yapan TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 27- TEKNE SAHİBİ, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez veya kiralayamaz. TEKNE satıldığı veya devredildiği takdirde, bağlama yeri TEKNE ile birlikte devredilemez. Aksine davranış halinde TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır.Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 28- TEKNE’nin denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz zinciri ve/veya halatı verilir ve MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’nin emniyeti açısından TEKNE üzerindeki uygun bağlantı noktasına bu zincirin veya halatın bağlanmasını tavsiye eder. TEKNE SAHİBİ’nin TEKNE’sine yapılacak bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi halinde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.

Madde 29- MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen tonoz zinciri haricinde TEKNE’nin denizde emniyetle bağlanması için TEKNE SAHİBİ gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 30- Filika, servis botu, jet-ski TEKNE üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde TEKNE SAHİBİ denizde tuttuğu, iskele üzerine koyduğu filika, servis botu,jet- ski için bağlama sözleşmesi yapmak, ücretini ödemek zorundadır. Şu kadar ki, MARİNA İŞLETMESİ’ nin, filika, servis botu,jet- ski için bağlama sözleşmesi yapmama hakkı saklıdır. TEKNE’ye ait filika, malzeme ve sandıkların iskele üzerine veya karada başka yerlere konması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’nin, bu filika, malzeme ve sandıkları TEKNE SAHİBİ’ne bilgi vermeden uygun göreceği bir yere nakletmek ve TEKNE SAHİBİ tarafından kaldırılana kadar kapladığı alan itibariyle tahakkuk ettireceği en yüksek kara park tarifesinden ücretini ve ayrıca nakliye bedeli’ni ödeyeceğini TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder. Madde 48 hükümleri saklıdır.

1. Sayfa    2. Sayfa    3. Sayfa

PDF İndir