anasayfaSliderex

İşletme Yönetmeliği

İşletme Yönetmeliği BÖLÜM 1 : TANIMLAR Madde 1- Bu yönetmelikte yer alan,

a. “SETUR MARİNALARI”, Koç Grubu bünyesindeki şirketler tarafından işletilen ve Setur Marinaları zincirine bağlı olarak faaliyet gösteren; Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan Setur Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeleri’ ni , Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işletilmekte olan Setur Ayvalık Marina İşletmesi’ ni, Setur Servis Turistik A.Ş. tarafından işletilmekte olan Setur Çeşme Marina, Setur Kuşadası Marina, Setur Finike Marina İşletmeleri’ni, Setur Yalova Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletilen Setur Yalova Marina İşletmesi’ ni ve bu yönetmeliğin kullanılmaya devam ettiği dönemde yine Koç Grubu bünyesindeki şirketler tarafından işletilmek ve Setur Marinaları zincirine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Setur Marinaları zincirine ilave olacak yat limanları, çekek yerleri ve yat yanaşma iskelelerini,

b. “MARİNA İŞLETMESİ”, SETUR MARİNALARI tanımına dahil olan işletmelerden işbu yönetmeliğin, eki olduğu “Marina Bağlama – Karapark Çekme/Atma Sözleşmesi”nde ünvanının yer aldığı şirket ve marinayı,

c. “MARİNA GÜVENLİK SAHASI”, teknelerin bağlandığı ve kamuya açık alandan bir güvenlik çiti ve/veya parmaklık, peysajla ayrılmış iskeleler, rıhtımlar, mendirekler, dolgu alanları, otoparklar, yakıt istasyonu ve tekne çekek yerlerini,

d. “MARİNA”, ilgili MARİNA İŞLETMESİ ’nin tüm kara ve deniz alanını,

e. “TEKNE”, MARİNA’ yı kullanan deniz araçlarını,

f. “TEKNE SAHİBİ ”, Tekne’nin belgesinde “Donatan” sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da özel kişileri, ya da Donatan’ ın TEKNE ‘yi İŞLETMESİ için yetkili kıldığı tüzel ya da özel kişileri, ya da Donatan’ın veya Tekne işletmecisi’nin yetkili kıldığı kaptanı ve diğer özel kişileri,

g. “TEKNE MÜRETTEBATI”, TEKNE SAHİBİ tarafından teknede bulunmak üzere yetkilendirilmiş ve/veya TEKNE’de bir hizmet ifa eden (kaptan, müşteri ve dışarıdan tekneye geçici hizmet verenler haricindeki) kişileri,

h. “TEKNE MİSAFİRİ ”, “TEKNE” den faydalanmak amacıyla TEKNE SAHİBİ tarafından MARİNA’ya getirilen veya gönderilen kişileri,

i. “ARAÇ” TEKNE SAHİBİ’ ne veya misafirlerine veya MÜRETTABATI’ na veya TEKNE’ de iş yapacak kişilere ait her türlü kara aracını vinç vb iş makinelerini,

j. “TEKNİSYEN” TEKNE SAHİBİ ’ nin TEKNE’sinde tamir-bakım işi yapmak üzere MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı veya sözlü bildirimde bulunarak gönderdiği/getirdiği usta, servis vb kişileri ifade eder.


İşbu maddenin f ve g bentlerinde geçen “yetkili kıldığı” ve “yetkilendirilmiş” ifadelerinden anlaşılan; TEKNE’nin belgelerini elinde bulunduran şahsın MARİNA İŞLETMESİ ile TEKNE SAHİBİ adına sözleşme imzalamaya, MARİNA İŞLETMESİ’nin yazılı, sözlü tebligatlarını tebellüğ etmeye, gerekli ödemeleri yapmaya yetkili olması için yeterli olduğudur. İşbu sözleşmenin 20. maddesi hükümleri saklıdır.

 

BÖLÜM 2 : AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik, SETUR MARİNALARI’nın yönetim ilkelerini düzenler.

Madde 3- İşbu yönetmelik hükümleri, SETUR MARİNALARI’ ndan yararlanacak olan tüm şahıslara, deniz ve kara araçlarına uygulanacaktır.

Madde 4- TEKNE SAHİBİ, kendisinin ve yukarıda, 1. maddede tanımı yapılan kişi ve kuruluşların işbu yönetmelik hükümlerine ve yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uyacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BÖLÜM 3 : YASAL DAYANAK

Madde 5- İşbu yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37. Maddesinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenerek, 4 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yat Turizmi Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.


BÖLÜM 4 : MARİNA’DAN YARARLANMA

Madde 6- MARİNA İŞLETMESİ, işbu yönetmelik şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen şahıs, firma, araç ve deniz araçlarının MARİNA’ ya girişine izin vermeyebilir ve/veya hizmet vermeyi durdurabilir. Bu durumdan etkilenecek taraflar için söz konusu olabilecek her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 7-Yat Turizmi Yönetmeliği’nin 4.maddesi (c) fıkrasında belirtilen özel ve ticari yatlardan başka teknelerin MARİNA sahasına girmesine izin verilmesi, MARİNA İŞLETMESİ ’nin tasarrufundadır.

Madde 8- MARİNA’dan yararlanacak TEKNE’nin tam donanımlı, kendi olanaklarıyla seyredebilecek, her türlü hava ve deniz koşullarına karşı korunaklı bir şekilde denize elverişli olması, doğal çevreyi kirletici unsurlardan arındırılmış ve/veya çevreyi koruyucu ekipmanlarla teçhiz edilmiş durumda olması gereklidir. Bu hususlara uygun olmayan TEKNE’ lerin MARİNA sahasına girmesine izin verilmesi, MARİNA İŞLETMESİ ’nin tasarrufundadır.

Madde 9- TEKNE’nin MARİNA içindeki manevrası için, Tekne Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI’nın herbirinin, geçerli ve yeterli gemi adamı ehliyetine haiz olmasından ve bunun her türlü sonuçlarından TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 10- MARİNA’dan yararlanacak olan TEKNE’nin, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MİSAFİRLERİ’ni kapsayan geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olması zorunludur. Bağlama Sözleşmesi’nde belirtilen süre içerisinde geçerliliği sona erecek olan sigorta poliçeleri TEKNE SAHİBİ tarafından zamanında yenilenmek zorundadır. Aksi takdirde MARİNA İŞLETMESİ TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi’ni feshetme ve TEKNE’yi MARİNA dışına çıkarma hakkına sahiptir.

Madde 11- MARİNA’da TEKNE’sini bağlayacak ve diğer hizmetlerden yararlanacak olan TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’yle engeç TEKNE’nin MARİNA ‘ya giriş yaptığı gün bağlama sözleşmesi imzalamak ve TEKNE’nin geçerli Tonilato, Denize Elverişlilik, sigorta poliçesi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri MARİNA İŞLETMESİ’ne ibraz etmekle yükümlüdür.

Madde 12- Deniz - Kara Bağlama ve çekme-atma ücretleri peşin ödenir. Deniz – Kara Bağlama ve Çekme-Atma ücretleri, TEKNE’ nin tam boyu, genişliği ve ilgili sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan yürürlükteki birim fiyatlar ve koşullar esas alınarak hesaplanır. Deniz – Kara Bağlama ve Çekme-Atma birim fiyatları ve diğer koşullar, MARİNA İŞLETMESİ’nin yayınladığı fiyat listesinde belirtilir. Bağlama süresi, “minimum günlük kullanım 24 saattir” esasına ve geceleme sayısına göre belirlenir.

Madde 13- TEKNE ‘nin Tam Boy‘unun ve Genişliği‘nin belirlenmesi için, MARİNA İŞLETMESİ’nin görevlendirdiği personel tekne üzerinde işbu maddede belirtilmiş olan esaslara göre ölçüm yapar. TEKNE SAHİBİ bu görevlinin teknesi üzerinde ölçüm yapmasına izin vermek zorundadır. Tam Boy, TEKNE ‘nin güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde, başta baston hariç en ön noktası ile kıçta matafora hariç, yüzme platformu dahil en arka noktası arasındaki yatay mesafedir. Genişlik, baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak TEKNE ‘nin en geniş mesafesidir.

Madde 14- Bağlama bedeli, bağlama sözleşmesi üzerinde beyan edilen sözleşme süresi esas alınarak hesaplanır. TEKNE SAHİBİ’nce bağlama bedelinin peşin olarak ödenmediği durumlarda, kullanılan bağlama süresine ilişkin bağlama bedelinin fiyat listesindeki günlük birim fiyat esas alınarak hesaplanacağını TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder. Kara Bağlama ve Çekme-atma ücretinin peşin ödenmemesi halinde MARİNA İŞLETMESİ ilgili hizmeti vermez. TEKNE ve/veya TEKNE SAHİBİ’nin bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’nin hiç birşekilde sorumlu tutulamayacağını TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder. KDV, Sözleşme Damga Vergisi ve/veya başka vergilerin eklenmesi, artırılması veya azaltılması halinde MARINA İŞLETMESİ’nin işbu maddede belirtilen esaslar dahilinde, TEKNE SAHİBİ’ne karşı intibak ve rücu hakkı saklıdır. Bu bağlamda, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereğince tahakkuk eden her türlü vergi TEKNE SAHİBİ tarafından peşinen ödenir.

Madde 15- Bağlama Sözleşmesi TEKNE’ye özeldir ve yalnızca adı geçen TEKNE için geçerlidir, hiçbir şekilde kısmen yada tamamen başka bir TEKNE’ye devredilemez, temlik edilemez.

Madde 16- TEKNE SAHİBİ’nin değişmesi durumunda yeni TEKNE SAHİBİ’nin ad, soyad, açık adres ve diğer iletişim bilgilerinin ve kanunen geçerli devir/satış/sahiplik belgelerinin verilmesi şarttır. Bağlama sözleşmesinin varsa kalan günleri nedeniyle eski ve/veya yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’nden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamaz. MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE ‘nin yeni sahibiyle bağlama sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir. MARİNA İŞLETMESİ’nin yeni TEKNE SAHİBİ’yle sözleşme yapmayı onaylaması halinde, yeni TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’yle derhal yeni bir bağlama sözleşmesi yapmak zorundadır. Aksi takdirde, eski TEKNE SAHİBİ doğacak olan her türlü sorundan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 17- Bağlama Sözleşmesi, sözleşmede belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Bağlama Sözleşmesi, süresinin bitiminden 15 gün önce, TEKNE SAHİBİ’nin isteği üzerine meri şartlara uygun olarak karşılıklı anlaşma yoluyla yenilenebilir. MARİNA İŞLETMESİ, gerekli gördüğü durumlarda Bağlama Sözleşmesi’ni yenilememe hakkını saklı tutar.

Madde 18- MARİNA İŞLETMESİ’nin tüm hizmetlerine ilişkin ücretler, resmi fiyat tarifesinde belirtilmiş olan döviz cinsinden tahakkuk ettirilmektedir. Ödemeler, ilgili döviz bedeli olarak ya da ödeme gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru’ndan hesaplanarak TL karşılığı şeklinde yapılabilir. Fatura bedeli TL bazına dönüştürülmüş olsa dahi, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ne olan borcunun ilgili döviz bazında takip edileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 19- TEKNE SAHİBİ, kendisinin, TEKNE’sinin, TEKNE MÜRETTEBATI’nın ve TEKNE MÜŞTERİSİ’nin, Türk Karasuları’na girişi ve/veya çıkışı, Türk Karasuları’nda seyri ve Türkiye’de bulunması, TEKNE’nin MARİNA’da kışlamaya bırakılması ve/veya kışlamadan çözülmesi, Türkiye’den TEKNE’sinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak ve gereken tüm tedbirleri almak ve bu konuda MARİNA İŞLETMESİ‘ni zamanında bilgilendirmek zorundadır. Mevzuat nedeniyle TEKNE SAHİBİ ‘nin karşılaşacağı güçlüklerden ve uğrayabileceği zararlardan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 20- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde çalışmak üzere görevlendireceği Tekne Kaptanı ve TEKNE MÜRETTEBATI için MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı olarak bilgi vermemiş ise MARİNA İŞLETMESİ’nin bu kişileri MARİNA dışına çıkarma yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul eder. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin MARİNA dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 21- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde bakım-onarım, v.s. işleri yapmak üzere MARİNA dışından çağıracağı TEKNİSYEN’ler için MARİNA İŞLETMESİ’ne bilgi verip onay almak, bu kişilerin MARİNA’ya girişi ile ilgili formaliteleri yerine getirerek MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenmiş Usta Giriş Ücreti’ni peşin olarak ödemek zorundadır. TEKNE SAHİBİ bu kişilerin MARİNA’da sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Gerekli işlemler yapılmadığı halde TEKNE’de bulundukları belirlenen kişiler, MARİNA İŞLETMESİ tarafından MARİNA dışına çıkarılır. TEKNE SAHİBİ, bu kişilerin MARİNA dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ’ni sorumlu tutmayacağını ve bu taktirde Usta Giriş Ücretinin iki mislini cezalı olarak derhal ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 22- MARİNA İŞLETMESİ‘nin sağladığı temel ve ek hizmetlere ait ücretlerin bir bölümü MARİNA ücret tarifesinde belirtilmiştir. Uygulanan tüm ücretlerin basılı fiyat listesinde belirtilmesi zorunluluğu olmayıp, MARİNA hizmetlerine ilişkin ücretler MARİNA İŞLETMESİ’nin gereklerine göre yeniden belirlenebilir.

Madde 23- Temel MARİNA hizmetlerinin yanısıra su, servis pedestali tahsisi, A.D.Panosu tahsisi, telefon, faks, internet bağlantısı, data hattı gibi hizmetler ile TEKNE ‘nin MARİNA ‘ya denizden giriş ve/veya MARİNA’dan denizden çıkışında yararlanılan palamar botu ve kılavuzluk hizmetleri, dalgıçlık hizmeti, sintine, pis su boşaltma hizmeti, otopark hizmeti ücretli olup olanaklar nispetinde verilebilir. Bu hizmetlerin süre ve/veya ücretleri MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir. MARİNA İŞLETMESİ, ek hizmetlerin niteliği ve niceliği konusunda yazılı olanlardan öteye TEKNE SAHİBİ’ne karşı bir yükümlülük taşımaz. Bu hizmetlerin bir dönem ücretsiz olması o hizmete MARİNA İŞLETMESİ tarafından herhangibir tarihten itibaren ücret uygulanması hakkına hiçbir şekilde halel getirmez.

Madde 24- TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE’ye ve kendisine sağlanan tüm hizmetlerin, MARİNA İŞLETMESİ‘nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını MARİNA İŞLETMESİ‘nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin bu maddede belirtilen şekilde yapılmaması halinde, TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini peşinen kabul eder.

BÖLÜM 5 : BAĞLAMA YERİ TAHSİSİ

Madde 25- MARİNA İŞLETMESİ, Bağlama Sözleşmesi yapmış olan TEKNE SAHİBİ’ne, MARİNA ‘nın deniz alanı içinde TEKNE’sini bağlayabileceği bir yer tahsis eder. Bağlama Sözleşmesi ile MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE SAHİBİ’ne MARİNA içinde belli bir yeri değil, TEKNE’nin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder. MARİNA İŞLETMESİ, fuar ve diğer etkinlikler veya tamir-bakım, yatırım çalışmaları nedeniyle ve gerekli gördüğü diğer hallerde TEKNE SAHİBİ’ ne haber vermeksizin TEKNE’nin bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir. TEKNE SAHİBİ TEKNE’nin 24 saat veya daha uzun süreyle MARİNA’dan uzak kalması durumunu MARİNA İŞLETMESİ’ne önceden haber verecektir. Aynı şekilde MARİNA’ya dönüşte de, bağlama yerinin hazırlanabilmesi için, en az 24 saat öncesinden TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ni bilgilendirecektir. MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’nin MARİNA’da olmadığı durumda, boş bağlama yerini başka bir tekneye kullandırma hakkına sahiptir.

Madde 26- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sini sadece MARİNA İŞLETMESİ tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır. MARİNA İŞLETMESİ’nin ikazına rağmen kendisine tahsis edilmemiş yere bağlama yapan TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 27- TEKNE SAHİBİ, kendisine geçici verilen bağlama yerini başkasına tahsis edemez veya kiralayamaz. TEKNE satıldığı veya devredildiği takdirde, bağlama yeri TEKNE ile birlikte devredilemez. Aksine davranış halinde TEKNE’nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE MARİNA dışına çıkartılır.Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 28- TEKNE’nin denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz zinciri ve/veya halatı verilir ve MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE’nin emniyeti açısından TEKNE üzerindeki uygun bağlantı noktasına bu zincirin veya halatın bağlanmasını tavsiye eder. TEKNE SAHİBİ’nin TEKNE’sine yapılacak bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi halinde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.

Madde 29- MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen tonoz zinciri haricinde TEKNE’nin denizde emniyetle bağlanması için TEKNE SAHİBİ gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 30- Filika, servis botu, jet-ski TEKNE üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde TEKNE SAHİBİ denizde tuttuğu, iskele üzerine koyduğu filika, servis botu,jet- ski için bağlama sözleşmesi yapmak, ücretini ödemek zorundadır. Şu kadar ki, MARİNA İŞLETMESİ’ nin, filika, servis botu,jet- ski için bağlama sözleşmesi yapmama hakkı saklıdır. TEKNE’ye ait filika, malzeme ve sandıkların iskele üzerine veya karada başka yerlere konması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’nin, bu filika, malzeme ve sandıkları TEKNE SAHİBİ’ne bilgi vermeden uygun göreceği bir yere nakletmek ve TEKNE SAHİBİ tarafından kaldırılana kadar kapladığı alan itibariyle tahakkuk ettireceği en yüksek kara park tarifesinden ücretini ve ayrıca nakliye bedeli’ni ödeyeceğini TEKNE SAHİBİ kabul ve taahhüt eder. Madde 48 hükümleri saklıdır.

BÖLÜM 6 : MARİNA ‘YA GİRİŞ-ÇIKIŞ KURALLARI VE MARİNA İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

Madde 31- MARİNA deniz sahası içinde demir atmak, yelken açmak kesinlikle yasaktır.

Madde 32- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’si MARİNA ‘ya giriş veya çıkış yapmadan ve MARİNA içinde yer değiştirmeden önce MARİNA İŞLETMESİ‘ne bilgi verir ve izin alır.

Madde 33- MARİNA içindeki bir TEKNE‘nin manevrasına yardımcı olan MARİNA İŞLETMESİ’ne ait palamar botunun manevra esnasındaki sorumluluğu TEKNE SAHİBİ‘ne aittir. Manevra sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 34- MARİNA içinde hız sınırı tabelalar ile duyurulmuştur. Tabelaların olmadığı hallerde söz konusu hız sınırı, deniz araçları için 3 deniz mili, kara araçları için azami saatte 10 km’dir. Bu hıza uymayan TEKNE/ araç sahiplerinin ve TEKNE’ lerinin / araçlarının MARİNA‘ya girişleri yasaklanır.

Madde 35- MARİNA sahasında çevreyi kirletici ve / veya çevreye rahatsızlık verici nitelikte onarım, tadilat ve bakım yapılması yasaktır.

Madde 36- TEKNE SAHİBİ ve TEKNE MÜRETTEBATI, sadece kendi TEKNE’sine işbu yönetmelik, İş Kanunu ve iş emniyeti kurallarına uygun olmak kaydıyla teknik hizmet verebilirler. Bu durumlarda, çalışan personelin SSK bordrosunun ibrazı istenebilir.

Madde 37- TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ başka TEKNE ‘lerde onarım, tadilat ve bakım v.s. hizmet veremezler.

Madde 38- TEKNE SAHİBİ, kendi TEKNE ‘si için TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden tek başına, müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur.

Madde 39- TEKNE SAHİBİ, kendisinin, TEKNE MÜRETTEBATI’ nın ve TEKNE MÜŞTERİLERİ ‘nin MARİNA İŞLETMESİ ’ne ve personeline, MARİNA’da bulunan diğer TEKNE ve yetkililerine ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar ve ziyanın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 40- TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ personelinden ve varsa MARİNA İŞLETMESİ uhdesinde faaliyet gösteren taşeronlarından MARİNA İŞLETMESİ’nin bilgisi dışında hizmet talep edemez.

Madde 41- MARİNA dahilindeki bakım ve onarım faaliyetleri MARİNA İŞLETME’since belirlenen mesai saatleri dışında yapılamaz.

Madde 42- Karada bulunan teknelerde gece veya gündüz konaklama yapılması MARİNA İŞLETMESİ’nin iznine bağlıdır. MARİNA İŞLETMESİ’ nin izni olsun veya olmasın, karadaki teknelerde konaklanması nedeniyle TEKNE’ de, MARİNA İŞLETMESİ ’nde ve personelinde, MARİNA’da bulunan diğer TEKNE ve yetkililerinde ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek tüm zarar ve ziyanlardan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 43- MARİNA sınırları içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması, çöp ve diğer atık maddelerin MARİNA İŞLETMESİ‘nce tahsis edilmiş yerlerin dışına bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, aksine bir davranışla karşılaşması halinde, cezai işlemler için durumu resmi makamlara iletir. Oluşan kirliliğin MARİNA İŞLETMESİ tarafından giderilmesi için çalışma yapılması halinde, bu çalışmanın tüm masrafları TEKNE SAHİBİ‘nden tahsil edilir. MARİNA İŞLETMESİ‘nin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan TEKNE ‘nin Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve TEKNE, MARİNA dışına çıkartılır. Bu durumda TEKNE SAHİBİ fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 44- TEKNE’ye su, servis pedestali, A.D.Panosu, telefon ve data bağlantısı sadece MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılabilir. MARİNA sahasında bulunan su, servis pedestali, A.D.Panosu, telefon ve data bağlantısı noktalarından TEKNE’ye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki ise TEKNE SAHİBİ tarafından yapılır. TEKNE SAHİBİ tarafından temin edilecek kablo, hortum gibi bağlantı elemanlarının gerekli normlara uygun olması, kaçağa neden olmayacak ve sızdırmaz nitelikte olması şarttır. MARİNA İŞLETMESİ’ne bilgi verilmeden ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’de ve MARİNA sahasında mevcut bağlantı noktalarından muhtelif amaçlar için su, servis pedestali ve A.D.Panosu bağlantısı, telefon ve data hattı çekilmesi yasaktır. Aksi davranışlarda oluşabilecek tüm zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumlu olup, zarar ve ziyanları karşılamakla mükelleftir.

Madde 45- TEKNE’nin karada ve denizde topraklaması TEKNE SAHİBİ‘ne aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik, data kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir.

Madde 46– TEKNE üzerinde ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava, deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen TEKNE SAHİBİ ’nin sorumluluğundadır.

Madde 47- TEKNE ‘nin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ’nin, TEKNE SAHİBİ ’nin yazılı talebi doğrultusunda verilebilecek ücrete tabi hizmetin dışında, TEKNE’nin suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur. TEKNE SAHİBİ, TEKNE’sinde su tahliyesiyle ilgili sistemlerini oluştururken ve/veya bu konuda MARİNA İŞLETMESİ’nden servis talebinde bulunurken TEKNE’sinden kaynaklanacak çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 48- MARİNA’da MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilen yerler dışında ve özellikle iskelelerde, rıhtımlarda, TEKNE çekek sahasında, otoparklarda filika, servis botu, jet-ski, römork, karavan, direk, bumba, özel eşya, malzeme, ekipman bulundurmak yasaktır. Bu nitelikteki malzemenin MARİNA İŞLETMESİ tarafından gösterilecek sahada bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’nin iznine ve kullanılan yer nedeniyle belirlenecek işgal ücretinin ödenmesine bağlıdır. Bu nitelikteki malzemenin kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden MARİNA İŞLETMESİ sorumlu değildir. Md. 30 hükümleri saklıdır.

Madde 49- MARİNA sahası içinde her türlü ateş yakmak, her ne yöntemle olursa olsun mangal yakmak, işaret fişeği, maytap, havai fişek vb atmak kesinlikle yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ’ ne bilgi verilmeden, yazılı izin almadan ve emniyet tedbirleri onaylanmadan TEKNE’ de ve MARİNA sahasında ısıl işlem uygulanamaz. MARİNA’ ya sağlam ve emin şekilde kapatılmış, sızmaya karşı garantili kaplar içinde muhafaza altına alınmış olmadıkça tehlikeli, yanıcı, zehirli, zararlı maddeler, yakıtlar ve sıvılar sokulmayacaktır. Bu konudaki tüm yönetmeliklere, yasa ve kurallara sıkı sıkıya riayet edilecektir. MARİNA’ya ve denize kesinlikle kimyasal madde atılamaz. TEKNE’ de yanıcı veya patlayıcı madde bulunduğu takdirde bunların cins ve miktarları ayrıca MARİNA İŞLETMESİ’ne bildirilir.

Madde 50- MARİNA sahası içinde motor ve jeneratör çalıştırılması, bunların çalışma zaman ve süreleri MARİNA İŞLETMESİ‘nin iznine tabidir.

Madde 51- MARİNA içinde yüzmek, dalmak, olta ya da başka bir yöntemle balık avlamak, su kayağı, windsörf, jet-ski benzeri araçları kullanmak yasaktır.

Madde 52- TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ tarafından MARİNA’da etrafı rahatsız edebilecek şekilde ses, ışık ve görüntü kirliliği oluşturulması ve etrafı rahatsız edebilecek şekilde konuşma ve davranışlarda bulunulması yasaktır.

Madde 53- TEKNE’de haşere, fare gibi zararlı varlıkların bulunması ve/veya TEKNE’den çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi MARİNA içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. MARİNA İŞLETMESİ , gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek için her türlü masrafı TEKNE SAHİBİ‘ne ait olmak üzere gerekli tedbirleri alabilir.

Madde 54- MARİNA İŞLETMESİ tarafından tahsis edilen yerler dışında, çamaşır, bulaşık yıkamak yasaktır. MARİNA’da kara taşıtı yıkamak, bu taşıtların tamirat ve bakımlarını yapmak kesinlikle yasaktır. Yelken, branda yıkamak ve kurutmak MARİNA İŞLETMESİ‘nin iznine tabi olup, bu izin dahilinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin tahsis edeceği alanlarda yapılabilir..

Madde 55- TEKNE SAHİBİ, TEKNE ‘sinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından ve kendisi, TEKNE’si, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ ‘nin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve kazalardan sorumludur.

Madde 56- TEKNE SAHİBİ, TEKNE ‘sini uzun bir süre için MARİNA ‘da bırakıp ayrılmayı planlıyorsa, MARİNA İŞLETMESİ’ne adres, telefon ve benzeri acil irtibat bilgilerini yazılı olarak vermek zorundadır. TEKNE SAHİBİ, TEKNE anahtarını, TEKNE’sine ait diğer anahtarların kaç adet ve kimlerde olduğunu da beyan ederek MARİNA İŞLETMESİ yetkililerine imza karşılığında bırakabilir. TEKNE anahtarının MARİNA İŞLETMESİ’nde bulunduğu süre içerisinde MARİNA İŞLETMESİ ‘nin mahkeme kararıyla tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 57- TEKNE SAHİBİ kendisinin TEKNE’ de bulunmadığı zamanda TEKNE’sini kullanmak ve/veya TEKNE’ sinde konaklamak amacıyla MARİNA’ya göndereceği üçüncü şahısları önceden yazılı olarak MARİNA İŞLETMESİ’ne bildirmek zorundadır. Böyle bir uygulamada TEKNE SAHİBİ yasal mevzuata uymakla yükümlüdür. TEKNE’sini kullanmak ve/veya TEKNE’sinde konaklamak amacıyla TEKNE SAHİBİ tarafından izin verilmiş üçüncü şahısların MARİNA içinde TEKNE’ye, MARİNA İŞLETMESİ’ne ve diğer tüm üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 58- İçinde yetkilisi bulunmayan TEKNE’de oluşabilecek tehlikeli durumlar, MARİNA İŞLETMESİ ’nin zamanında haberdar olması ve imkanları doğrultusunda iyi niyetli müdahalesiyle giderilmeye çalışılabilir. Bu halde MARİNA İŞLETMESİ’nin yaptığı çalışmaların karşılığı TEKNE SAHİBİ tarafından ödenir. TEKNE SAHİBİ, MARİNA İŞLETMESİ’ nin iyi niyetli müdahalesine rağmen TEKNE’ de oluşabilecek zarar ve ziyanları MARİNA İŞLETMESİ’ nin müdahalesi ile ilişkilendiremez.

Madde 59- TEKNE SAHİBİ yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, TEKNE’sinin elektrik ve yakıt sisteminin emniyet standartlarına uygun olmasını ve bakımını sağlamak ve TEKNE‘sinde ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır.

Madde 60 – TEKNE SAHİBİ, kendisinin ve TEKNE MÜRETTEBATI’nın, MARİNA’da meydana gelebilecek yangın, fırtına vb. acil durumlarda MARİNA İŞLETMESİ ‘nin talimatlarına göre hareket edeceğini ve kendilerinden istenilen her çeşit yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 61 – Gümrüklü akaryakıt talepleri ancak MARİNA içinde yer alan akaryakıt istasyonlarından karşılanabilir. MARİNA İŞLETMESİ gümrüksüz akaryakıt ikmali dışında haricen akaryakıt girişine müsaade etmez. Gümrüksüz akaryakıt getiren nakliyecilerin MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenen limitler dahilinde geçerli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmaları zorunludur. MARİNA İŞLETMESİ , MARİNA sınırları içerisinde geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olmayan nakliye araçlarının girişine ve yakıt ikmaline müsaade etmez.MARİNA İŞLETMESİ’ nin gümrüksüz yakıt ikmaline izin vermesi halinde, gümrüksüz yakıtı getiren nakliye aracı / araçları, MARİNA içinde MARİNA İŞLETMESİ’ nin belirleyeceği parkuru kullanmak ve her türlü emniyet tedbirini almak zorundadır. TEKNE SAHİBİ, gümrüksüz yakıt alımının ilgili yasa ve mevzuata uygun olmasından sorumludur.

Madde 62 - Gümrüksüz akaryakıt ikmaline ilişkin olarak MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenen ücret tekne sahibi tarafından MARİNA İŞLETMESİ’ne yakıt ikmalinden önce ödenir.

Madde 63- MARİNA sınırlarına giren kara taşıtlarının otopark dışındaki yerlere bırakılması yasaktır. MARİNA İŞLETMESİ, bu maddeye uygun olmayacak şekilde park etmiş araçların bulundukları yerden kaldırılması için, tüm masrafları araç sahibine ait olmak üzere, gereken çalışmaları yapma hakkını mahfuz tutar.

Madde 64- MARİNA’ya gelen kara araçları, MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenen park alanlarına bırakılır. Çekek sahasına, teknelerin bulunduğu iskele ve rıhtım alanlarına araç girişine, TEKNE SAHİBİ’nin talebi üzerine ancak yük indirme ve boşaltma gibi çok zorunlu hallerde MARİNA İŞLETMESİ tarafından izin verilebilir. MARİNA’ya dışarıdan yük ya da yolcu getiren firmaların araç ve yetkililerinin MARİNA GÜVENLİK SAHASINA girişine izin vermek ve bununla ilgili kuralları belirlemek tamamen MARİNA İŞLETMESİ‘nin tasarrufundadır.

Madde 65- Küçük çocuklar MARİNA’da ebeveynlerinin sorumluluğundadır.

Madde 66- MARİNA ‘da ve TEKNE ‘lerde evcil hayvan bulundurulması MARİNA İŞLETMESİ’nin yazılı iznine tabidir. Tüm evcil hayvanlar, kontrol dışı hareketlerini engelleyici tedbirler alınmış olarak sahipleri tarafından MARİNA içinde gezdirilebilir. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 67- TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİSİ, MARİNA’ da bulunabilecek sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ na uymak zorundadır.

BÖLÜM 7 : MARİNA MÜDÜRÜ’NÜN MARİNA’DA DÜZENİ SAĞLAMAYA İLİŞKİN YETKİLERİ

Madde 68- Marina Müdürü, TEKNE ‘lerin MARİNA’ya giriş, bağlama, kalış ve MARİNA’dan ayrılış kurallarını düzenler.

Madde 69- Marina Müdürü, TEKNE’lerin yanaşacağı ve bağlanacağı yerleri belirler, gerekli gördüğü veya olağanüstü durumlarda, TEKNE SAHİBİ’ne haber vermeksizin TEKNE ‘lerin bağlama ya da karada park yerlerini değiştirmeye yetkilidir. TEKNE SAHİBİ ‘ne haber verilemeyecek acil durumlarda, gerek gördüğü taktirde, ücreti daha sonra TEKNE SAHİBİ tarafından ödenmek üzere, TEKNE ‘nin karaya alınmasını veya gerekli tamiratın yaptırılmasını sağlar. MARİNA içinde, sahibi bilinmeyen ve geçerli bir Bağlama Sözleşmesi olmayan bir TEKNE’nin varlığının belirlenmesi halinde, Marina Müdürü bu TEKNE ‘nin güvenliği açısından gerektiğinde karaya alınmasını sağlar ve sağlanan hizmetin bedelini TEKNE SAHİBİ ‘nin belirlenmesinden sonra tahsili yoluna gider.

Madde 70- Marina Müdürü, işbu yönetmelik kurallarına uymayan kişilerin MARİNA sınırları içine girişini ve/veya MARİNA’da hizmet almasını yasaklar. Kurallara uymayan TEKNE SAHİBİ’nin MARİNA İŞLETMESİ’yle yaptığı Bağlama Sözleşmeleri’ni tek taraflı olarak fesheder. Bu gibi durumlarda TEKNE ‘nin MARİNA dışına çıkarılması için gerekli, TEKNE ‘nin karaya alınması da dahil, bütün işlemleri, bedeli TEKNE SAHİBİ’ne borç yazılmak üzere yerine getirir.

Madde 71- Marina Müdürü, MARİNA’da huzur, düzen ve emniyetin sağlanması için gerekli gördüğü durumlarda kolluk kuvvetlerini göreve çağırır.

Madde 72- Marina Müdürü, MARİNA İŞLETMESİ’nce belirlenen tarifeye uygun olarak tahakkuk ettirilen bedelleri sahibince ödenmeyen TEKNE’lerin, Yat Turizmi Yönetmeliği’ nin 15.maddesinin (e) bendi gereğince MARİNA’dan ayrılışına ve TEKNE SAHİBİ’nin MARİNA GÜVENLİK SAHASI’na girişine izin vermez.

Madde 73- Marina Müdürü, MARİNA İŞLETMESİ’nde ve diğer hizmetlerde çalışan personelin, çalışmalarına ilişkin esasları düzenler, bu hizmetler arasında koordinasyonu sağlar ve uyum sağlamayanlarla sakıncalı davranışları görülenlerin İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak cezalandırılmalarını ve/veya hizmetten el çektirilmelerini sağlar.

Madde 74- Marina Müdürü, MARİNA’daki ticari ünitelerin çalışma saatlerini, hizmetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini düzenler. Bu çalışmaların yürütülme şeklini, temizliğini, güvenliğini, amaca uygunluğunu denetler. Çalışanların kılık, kıyafetlerini ve davranış biçimlerini kontrol eder.

Madde 75- Marina Müdürü, MARİNA sahasının kirlenmemesi için her türlü tedbirleri alır ve TEKNE SAHİBİ ‘nden tedbirlerin alınmasını talep eder.

Madde 76- Marina Müdürü, gerekli gördüğü durumlarda bu yönetmelikte belirlenen yetkilerini kısmen ya da tamamen, şifahi ya da yazılı talimatlarla astlarına devredebilir.

BÖLÜM 8 : ÇEKEK HİZMETLERİ VE KARA PARK SAHASIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 77- MARİNA İŞLETMESİ, TEKNE‘lere Çekek Alanı olarak adlandırılan saha içinde yer ayırabilir. Karada yer ayrılabilmesi, TEKNE SAHİBİ ile MARİNA İŞLETMESİ arasında bir Karapark Sözleşmesi ‘nin imzalanmış olması koşuluna bağlıdır. İşbu yönetmeliğin 69. ve 70. maddeleri gereği karaya çekilen TEKNE’ ler de 8. Bölümde yer alan maddeler kapsamındadır.

Madde 78- Karapark sözleşmesi, TEKNE’nin karada kalacağı döneme ilişkin olarak yapılan sözleşmedir. Karapark sözleşmesine ilişkin fiyatlama formülü ve birim fiyatları resmi fiyat tarifelerinde belirtildiği gibidir.

Madde 79- Karapark sözleşmesi peşin olarak tahsil edilir.

Madde 80- Karapark sözleşmesi için karada park süresini içeren deniz bağlama sözleşmesinin yapılmış olması şartı aranır.

Madde 81- Çekme-Atma işlemi bir bütün olarak hesaplanır ve peşin olarak tahsil edilir.

Madde 82- Çekme işlemi, TEKNE’nin denizden veya taşıyıcısı üzerinden travel lift ve/veya kızak yardımıyla alınmasıyla başlar, karaya konulmasını takiben payanda ve gerekiyorsa bağlantı atkılarının montajıyla son bulur. Atma işlemi, TEKNE’nin karada bulunduğu yerden travel lift ve/veya kızak yardımıyla alınmasıyla başlar, denize ya da herhangi bir taşıyıcı üzerine bırakılmasıyla son bulur. Çekme veya atma işlemi sonunda TEKNE’yi TEKNE SAHİBİ’nin teslim almış olduğu addedilir. TEKNE’nin bir taşıyıcı üzerine yerleştirilmesi halinde, taşıyıcı üzerinde TEKNE’nin dengeli ve güvenli olarak muhafazası için gerekli her türlü önlem TEKNE SAHİBİ tarafından alınır. TEKNE atma işlemine başlanılmasından sonra, payandaların sökülmesini takiben, TEKNE’nin denize indirilmesi veya taşıyıcı üzerine konulmasına, MARİNA İŞLETMESİ’nin kusuru dışında, mani bir hal oluşması halinde (TEKNE’nin suya indirilmesini takiben su aldığının belirlenmesi, karinada tamiri gerektiren durum tesbiti vb. hallerde),TEKNE SAHİBİ mani halin giderilmesi için yapılacak her türlü travel lift üzerinde bekleme ve/veya işlem için ilave ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 83- Uygulanacak çekek sistemine ilişkin detaylar ile TEKNE’nin çekek işlemine konstrüktif, donanım ya da diğer açılardan uygunluğu, TEKNE’nin imalatçısı olan firmanın TEKNE’nin çekilmesiyle ve/veya atılmasıyla ilgili belirlediği esas ve kriterlerin uygunluğu TEKNE SAHİBİ tarafından dikkate alınır ve bu hususa ilişkin uyarıları varsa çekek işlemi öncesinde MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı olarak bildirir. Bu hususların TEKNE SAHİBİ tarafından dikkate alınmaması nedeniyle meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 84- Çekme ve/veya atma işlemi süreci boyunca, uygun olmayan çevre ve/veya hava ve/veya öngörülemeyen teknik şartlar sonucunda, çekek işleminin başlatılmaması veya yarım bırakılmasından dolayı MARİNA İŞLETMESİ sorumlu tutulamaz.

Madde 85- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’nin çekek işlemine başlamadan önce meyilinin ve triminin uygun derecede olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Madde 86- Çekme işlemi için TEKNE’nin lift /kızak havuzuna getirilmesi ve uygun halde bağlanması TEKNE SAHİBİ’nin sorumluluğundadır. TEKNE’nin zamanında çekek havuzuna getirilmesi veya havuzdan dışarıya çıkarılması kendi olanaklarıyla mümkün değilse, işlem MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılabilir ve TEKNE SAHİBİ verilen bu hizmetin karşılığını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 87- TEKNE’nin travel liftle kaldırılması sırasında, TEKNE’nin üzerinde ve/veya içinde hiçbir personel bulundurulmaz. Bunun sağlanması TEKNE SAHİBİ’nin sorumluluğundadır.

Madde 88- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’nin çekme ve/veya atma işlemi için MARİNA İŞLETMESİ tarafından yapılan rezervasyon zamanına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Belirlenen saatte çekme ve/veya atma işlemi için TEKNE SAHİBİ tarafından gerekli hazırlığın yapılmaması halinde MARİNA İŞLETMESİ çekme ve/veya atma işlemini daha sonraki uygun bir zamana erteleyebilir. Bu nedenle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ ’ne aittir.

Madde 89- TEKNE’nin travel liftle kaldırılması sırasında, travel liftin üst kemeresine dokunacak çarmık teli gibi uzantılar varsa, bu uzantılara ait bağlantıların gevşetilmesi, sökülmesi, işlem bitiminde tekrar yerine takılması ve bu işlemlerin yapılmasındaki bir eksiklik veya hata yüzünden oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’nin sorumluluğundadır.

Madde 90- Çekme ve/veya Atma işlemi sırasında ve/veya sonrasında TEKNE’de gerekli her türlü tedbirin alınmasına ilişkin sorumluluk TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 91- TEKNE’nin atılması işlemi başlatılmadan önce, TEKNE tarafından yaratılan kirlilik ve atıkların temizlenmiş olması, TEKNE’nin donanım ve teçhizat olarak çekek havuzunu denize indikten hemen sonra terkedebilecek hazırlık ve yeterlikte olması TEKNE SAHİBİ tarafından sağlanacaktır. Bu hususların yerine getirilmediğinin belirlenmesi halinde MARİNA İŞLETMESİ, çekek hizmetini vermeme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda oluşacak her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ ’ne aittir.

Madde 92- Atma işlemi sonrasında TEKNE’nin beklemeksizin lift havuzunu terk etmesi TEKNE SAHİBİ tarafından sağlanır.

Madde 93- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’nin payanda ve takozlar üzerine yerleştirilmesinde dikkat edilecek her türlü zayıf nokta tarafından çekek işleminden önce yazılı olarak MARİNA İŞLETMESİ ’ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 94- TEKNE’nin park edeceği alan, TEKNE SAHİBİ’nin Karapark Sözleşmesi’nde verdiği bilgilere uygun olarak MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenir. Karapark Sözleşmesi’nde belirtilmiş indirme tarihini geçiren TEKNE’nin yeri, diğer teknelerin inişine engel teşkil ediyorsa, TEKNE SAHİBİ’ne haber vermeksizin MARİNA İŞLETMESİ’nce değiştirilebilir. Bu nedenle yapılan çekek çalışması, fiyat tarifesinde belirtilen esaslar dahilinde ücretlendirilir. TEKNE SAHİBİ cari hesabına kaydedilen borcu derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenle yapılan çekek çalışması sonucunda TEKNE üzerinde ortaya çıkabilecek her tür zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 95- Diğer teknelerin inişine engel teşkil eden ve Karapark Sözleşmesi’nde belirtilmiş indirme tarihini geçiren TEKNE’nin yeri, herhangi bir nedenle MARİNA İŞLETMESİ tarafından değiştirilemiyorsa, bu durumdan etkilenecek tüm teknelerin ve MARİNA İŞLETMESİ’nin uğrayacağı zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 96- Karada konaklamakta olan TEKNE ‘nin yeri, Madde 94 ‘de belirtilen şartın haricinde de MARİNA İŞLETMESİ tarafından gerekli görüldüğü hallerde TEKNE SAHİBİ ‘ne haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu tip işlemlerde ücret tahakkuk ettirilmez. Yer değiştirme işlemini takiben TEKNE SAHİBİ’ne bilgi verilir. TEKNE SAHİBİ, kendisi MARİNA’da yokken olası bir yer değiştirme durumunu gözönüne alarak, TEKNE’sinin yerinin değiştirilmesi işlemi sırasında faydalı olacak önbilgileri MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı olarak MARİNA’yı terk etmeden önce verir.

Madde 97- Karada konumlanan TEKNE’de motor, jeneratör gibi titreşim yapıcı makinaların çalıştırılması ve eylemlerde bulunulması, direğe çıkılması, direk indirilmesi veya takılması yelken açılması, açık donanıma sarılı vaziyette yelken bırakılması yasaktır. Aksi durumda oluşacak her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 98- Karada konumlanan TEKNE ‘nin içine büyük miktarda ağırlık ilavesi veya ağırlık azaltılması yapılacaksa MARİNA İŞLETMESİ’ne bilgi verilmesi ve bunun için yazılı izin alınması şarttır. Söz konusu işlem, yazılı onay alındıktan sonra ve tüm sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ne ait olmak üzere yapılabilir.

Madde 99- Karada konumlanan TEKNE’lerden dışarıya çevre kirletici atıkların dökülmesi, bırakılması, atılması kesinlikle yasaktır. Karapark alanında toplanacak (plastik, alüminyum, şişe vs.) geri dönüşümlü katı atıklar ile kirli yağlar ve boya kutuları, sadece sahada mevkilendirilen konteynerlerde depolanır. Çevre kirliliğinin tespiti halinde MARİNA İŞLETMESİ resmi makamlar tarafından gerekli işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunabilir. Kirliliğin giderilmesi için MARİNA İŞLETMESİ’nin çalışma yapması halinde oluşacak her türlü masraf TEKNE SAHİBİ tarafından derhal ödenir.

Madde 100- TEKNE SAHİBİ ’nin kendisi tarafından yapılan onarım-bakım çalışmalarının yarattığı kirlilik, TEKNE SAHİBİ tarafından derhal temizlenecektir.Temizliğin TEKNE SAHİBİ tarafından yapılmamış olduğu tespit edilirse kirliliğin giderilmesi için MARİNA İŞLETMESİ çalışma yapabilir ve oluşacak her türlü masraf TEKNE SAHİBİ tarafından derhal ödenir.

Madde 101- TEKNE SAHİBİ, TEKNE’ye yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında komşu tekne ve tesislerin kirlenmemesi ve zarar görmemesi için tüm masrafı kendine ait olmak üzere gerekli önlemleri alır. Önlem alınmadan yapıldığı belirlenen işler, MARİNA İŞLETMESİ tarafından durdurulur. Aksi takdirde komşu tekne ve tesislerde oluşan zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 102- TEKNE’lerde yapılan bakım onarım çalışmalarında gereken her türlü emniyet tedbirinin alınması ve sorumluluğu TEKNE SAHİBİ’ne aittir. Aksi takdirde TEKNE SAHİBİ oluşacak her türlü zarar ve ziyanı üstleneceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 103- TEKNE’lerin karada desteklenmesini sağlayan payanda ve takozlar sadece MARİNA İŞLETMESİ yetkilileri tarafından yerleştirilir ve yerleri değiştirilir. MARİNA İŞLETMESİ yetkilileri dışındaki şahıslarca payandalarda, siğil ve takozlarda yer değişikliği yapmak, payanda ve takozlar arasındaki atkıları çıkarmak kesinlikle tehlikeli ve yasak olup bu sebepten dolayı TEKNE’ de, komşu TEKNE’ lerde, diğer tüm üçüncü şahıslarda ve tesislerde meydana gelen her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir.

Madde 104- TEKNE üzerindeki kışlık branda iplerini ya da kuvvet uygulamasına neden olacak bağlantıları payanda atkılarına tutturmak, payandalara zincir ve benzeri ağırlıkları asmak tehlikeli ve yasaktır.

Madde 105- Karada bulunan TEKNE’lere, içinde yetkilisi bulunmadığı süre boyunca, TEKNE dışından elektrik enerjisi alınması sakıncalıdır. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve TEKNE elektrik tesisatının saha zeminine topraklanması, tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere TEKNE SAHİBİ tarafından gerçekleştirilir.

Madde 106- TEKNE denize atılmadan önce TEKNE SAHİBİ ’nin varsa cari hesabındaki bakiye borcunu ödemesi şarttır. Aksi takdirde TEKNE’nin denize atılmaması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan TEKNE SAHİBİ sorumludur.

Madde 107- TEKNE’sine çatı (çadır) yaptıracak olan TEKNE SAHİBİ, çekek işlemi öncesi MARİNA İŞLETMESİ ’ne bu talebini beyan edip MARİNA İŞLETMESİ’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamalıdır. MARİNA İŞLETMESİ ’nin çatı (çadır) yaptırma izni vermeme hakkı saklıdır. Çatıların (çadır) yapı kalitesi ve kurulum emniyetinin sorumluluğu ile bu işlem sebebiyle TEKNE’si ve üçüncü şahıslarda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan TEKNE SAHİBİ’ne aittir. TEKNE SAHİBİ çatının (çadırın) çekek sahasında kaplayacağı ilave alan için yürürlükteki karapark ve çekme-atma ücreti toplamının asgari % 20 ‘sini de ayrıca ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 108- MARİNA İŞLETMESİ, çekme-atma hizmeti vermek amacıyla MARİNA dışından getirilen vinç vb. araç girişine müsaade etmez. Atma hizmeti almak amacı ile karadan MARİNA’ ya TEKNE getirilmesi halinde, Karapark alanına getirilen romörk ve cradle’ ların boşaltılmasını müteakiben saha dışına çıkartılması zorunlu olup, sahada bulunduğu süre içerisinde romörk ve cradle’ ların uğrayabileceği zararlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu dışındadır. Aynı şekilde MARİNA’ dan TEKNE götürmek üzere MARİNA’ ya getirilen romörk ve cradle’ ların da sahada bulunduğu süre içerisinde uğrayabileceği zararlar MARİNA İŞLETMESİ’ nin sorumluluğu dışındadır.

Madde 109- TEKNE alt yıkama hizmeti, yalnızca MARİNA İŞLETMESİ tarafından belirlenen alanda, MARİNA İŞLETMESİ personeli ve ekipmanlarıyla yapılır ve ücreti peşin olarak ödenir.

Madde 110- TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE MÜŞTERİLERİ’nin kendi TEKNE’lerine, başka TEKNE’lere, MARİNA İŞLETMESİ’ne ait tesislere verdiği zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 111- MARİNA’ya dışarıdan girecek kişilerden kaynaklanacak ve/veya adli vaka niteliğindeki olaylar nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasarlar, MARİNA İŞLETMESİ ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 112- Sel, su baskını, fırtınamsı rüzgar, fırtına, hortum, deprem, yıldırım gibi olağanüstü doğal şartlar sonucu TEKNE’lerde ve kişilerde meydana gelebilecek zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ‘nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 113- MARİNA İŞLETMESİ’ne ait emanet malzeme depolarında meydana gelebilecek çalınma, kayıp ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 114- Teknik servis hizmetlerinin MARİNA İŞLETMESİ’nin uhdesinde olması halinde Teknik Servis’in verdiği yazılı bir garantisi bulunmayan bakım-tamir ve imalat işlerinden sonra meydana gelebilecek bütün zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 115- TEKNE’nin , TEKNE SAHİBİ veya TEKNE MÜRETTEBATI içindeyken, MARİNA İŞLETMESİ ’ne ait palamar botuyla yedekte çekilerek yerinin değiştirilmesi esnasında meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 116- TEKNE’ye çekek hizmeti verilmesi esnasında, TEKNE’nin çürük ya da zayıf kısımlarının kopması, salmanın omurgadan ayrılması gibi olayların neden olacağı zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 117- TEKNE SAHİBİ ve/veya TEKNE MÜRETTEBATI ve/veya TEKNE SAHİBİ tarafından yetkilendirilmiş şahısların, MARİNA’da tamir, bakım, imalat işlerini yaparken kendilerine, TEKNE’ye ve üçüncü şahıslara verecekleri her türlü zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 118- MARİNA İŞLETMESİ’ nin sağlamış olduğu Güvenlik Hizmeti, sadece caydırıcılık özelliği taşımaktadır. Güvenlik Hizmetinin sadece bir önlem niteliği taşıması nedeniyle, MARİNA’da TEKNE’nin ve/veya kayıtlı veya kayıtsız envanterindeki malzemenin kısmen ya da tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi ile TEKNE SAHİBİ’nin, TEKNE MÜRETTEBATI‘nın ve TEKNE MÜŞTERİLERİ‘nin yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasar MARİNA İŞLETMESİ’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ’nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 119- MARİNA İŞLETMESİ tarafından verilen tonoz zincirinin ve/veya halatının dışında TEKNE’nin denizde bağlanmasını sağlayan tonoz halatı ve diğer bağlantı halatlarının kopması, TEKNE etrafındaki usturmaçaların herhangi bir nedenle iş görmez hale gelmesi nedenleriyle oluşacak her türlü zarar ve ziyan MARİNA İŞLETMESİ‘nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ‘nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 120- Çekek hizmeti esnasında kullanılan travel lift veya kızağın yetersizliği ve/veya arızalanması, travel lift veya kızağı kumanda eden MARİNA İŞLETMESİ personelinin yetersizliği, hatası veya ihmali nedeniyle TEKNE’de oluşan hasarlar, kusurun MARİNA İŞLETMESİ’nin ihmalinden kaynaklandığı mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde MARİNA İŞLETMESİ’nin teminatı ve sorumluluğu altındadır.

Madde 121- MARİNA İŞLETMESİ‘nin bilgisi ve yazılı izni olmaksızın, TEKNE ‘lerin payanda yerlerinin MARİNA İŞLETMESİ personeli dışındaki şahıslarca değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bunun aksi davranışlardan dolayı söz konusu TEKNE ve diğer TEKNE ‘lerde oluşan zarar, ziyan ve hasarlar MARİNA İŞLETMESİ ‘nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve MARİNA İŞLETMESİ‘nin sorumluluğu altında değildir.

Madde 122-MARİNA İŞLETMESİ’ nin ek hizmet olarak verdiği İnternet ve data hattı bağlantılarının ilgili yasalarla belirlenmiş kaideler dışında kullanımından TEKNE SAHİBİ sorumlu olup, bunlara ilişkin gelebilecek her türlü ceza ve müeyyideyi karşılamayı TEKNE SAHİBİ peşinen kabul ve taahhüt eder.

BÖLÜM 10 : BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ-SONA ERMESİ

Madde 123- TEKNE SAHİBİ’nin ve/veya TEKNE MÜRETTEBATI’nın ve / veya TEKNE MÜŞTERİLERİ’nin , SETUR MARİNALARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ hükümlerine aykırı davranması hali, sözleşmenin feshi nedenidir. Yönetmelik kurallarına aykırı davranılması nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE SAHİBİ’nce ödenmiş hizmet bedelleri iade edilmez ve MARİNA İŞLETMESİ’nin tazminat hakları saklıdır. TEKNE SAHİBİ, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Madde 124- Bağlama sözleşmesinin sona ermesi veya MARİNA İŞLETMESİ tarafından sözleşmenin feshi durumunda, TEKNE’nin aynı gün MARİNA’yı terketmesi zorunludur. Aksi takdirde, TEKNE’nin MARİNA’da kaldığı her gün için, TEKNE SAHİBİ yürürlükteki resmi bağlama fiyat tarifesinde belirtilen günlük bağlama birim fiyatını ödemekle yükümlüdür.

Madde 125- TEKNE SAHİBİ, bağlama sözleşmesini kendi isteği ile sona erdirmeyi talep etmesi halinde, kaldığı sürenin ücretini ve buna ilaveten geçerli bağlama sözleşmesi bedelinin %25’ ini ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


BÖLÜM 11 : FİYAT TEKLİFLERİNİN GEÇERLİLİĞİ VE REZERVASYON ŞARTLARI

Madde 126- MARİNA İŞLETMESİ tarafından TEKNE SAHİBİ’ ne verilen fiyat teklifinin geçerlilik süresi 1 haftadır.Bu süre içinde bağlama sözleşmesinin ve ödemesinin yapılmaması ve fiyatların değişmesi durumunda, TEKNE’ ye yeni fiyatlar uygulanır.

Madde 127- Rezervasyonlarda, yürürlükteki fiyat tarifesine ve TEKNE SAHİBİ’ nin TEKNE’ nin ölçülerine ilişkin vereceği beyana göre hesaplanan bağlama bedelinin % 25’ i rezervasyon avansı olarak alınır. TEKNE SAHİBİ tarafından bildirilen rezervasyon talebi, avansın MARİNA İŞLETMESİ’ ne ulaşması sonucunda, MARİNA İŞLETMESİ’ nin teyidiyle kesinlik kazanmış olur.TEKNE’ nin ölçümü neticesinde, TEKNE SAHİBİ’ nin beyan ettiği ölçülere göre hesaplanan bağlama bedelinden daha yüksek bedel çıkar ise, aradaki fark TEKNE SAHİBİ’ nden tahsil edilir.

Madde 128- Rezervasyon avansını ödeyerek rezervasyon yaptıran TEKNE ilgili tarihte gelmez ise, avansı iade edilmez.

Madde 129- Yapılan rezervasyon, başka bir TEKNE adına devir edilemez.

Madde 130 - Rezervasyonun başka bir tarihe devredilmesi için rezervasyon başlama tarihinden en az 60 gün önce yazılı olarak MARİNA İŞLETMESİ’ ne bildirim yapılır.MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu tarih değişikliği talebini kabul etmeme hakkı saklıdır.


BÖLÜM 12 : GENEL HÜKÜMLER

Madde 131- TEKNE SAHİBİ, işbu yönetmelikte belirtilsin veye belirtilmesin MARİNA İŞLETMESİ‘nin tüm kurallarına, işbu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların tüm kararlarına ve MARİNA İŞLETMESİ ’nin uygun gördüğü zamanlarda koyacağı ve/veya tadil edeceği genel ve özel koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 132- MARİNA İŞLETMESİ’ nin kendisine işbu Yönetmelik kapsamında tanınan tek taraflı fesih yetkisini ve veya başka herhangi bir hakkını kullanmaması veya kısmen kullanması veya kullanmakta gecikmesi ya da MARİNA İŞLETMESİ’ nin TEKNE SAHİBİ’ nden, işbu Yönetmelik ile taahhüt ettiği yükümlülüklerden herhangi birine uymasını talep etmemesi ve/veya talepte gecikmesi, MARİNA İŞLETMESİ’ nin bu yetkilerinden ve haklarından feragat ettiği, bunları daha sonra kullanmayacağı ve zımnen vazgeçtiği anlamına gelmez. Aynı şekilde MARİNA İŞLETMESİ’ nin, TEKNE SAHİBİ’ nin işbu yönetmeliğin herhangi bir hükmüne aykırı bir hareketine itiraz etmemesi, daha sonra aynı veya başka hükümlere aykırı hareketlerine itiraz etmeyeceği anlamına gelmez.

Madde 133- TEKNE SAHİBİ, polis vazife ve selahiyet kanununa ve genel ahlak kurallarına uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 134- İşbu yönetmeliğin, eki olduğu “Marina Bağlama – Karapark Çekme/Atma Sözleşmesi” 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerine bağlı bir kira sözleşmesi değildir.

Madde 135- İşbu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde ilgili MARİNA İŞLETMESİ’ nin bulunduğu İl / İlçe Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 136- SETUR MARİNALARI’nın, yukarıda belirtilen şartları, MARİNA İŞLETMESİ’nin gereklerine göre her zaman değiştirme hakkı saklıdır.

Madde 137- İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 2634 sayılı Yat Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37. maddesinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenen Yat Turizm Yönetmeliği geçerli olacaktır.

BÖLÜM 13 : TEBLİGAT

Madde 138 - Tarafların sözleşmede yer alan adresleri veya TEKNE’nin bulunduğu MARİNA’ daki TEKNE tebligat adresidir. TEKNE SAHİBİ adres değişikliğini MARİNA İŞLETMESİ’ne yazılı olarak bildirmedikçe gösterilen bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

BÖLÜM 14 : ÖZEL ŞARTLAR

Madde 139 – MARİNA BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ ve ÇEKME-ATMA SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir eki durumundaki işbu yönetmelik; sözleşme imzalasın imzalamasın, TEKNESİ ile MARİNA’ ya giriş yapan tüm TEKNE SAHİPLERİ için bağlayıcı olup, bu kapsamda tüm TEKNE SAHİPLERİ işbu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. İşbu yönetmeliğin SETUR MARİNALARI Web sayfalarında yayınlanmış olması ve MARİNA İŞLETMESİ ön bürolarından istenildiğinde temin edilebileceği cihetiyle aleniyet kazandığı hususuna binaen TEKNE’ sini MARİNA’ ya getiren TEKNE SAHİBİ, sözleşmeyi imzalamamış olsa dahi, TEKNE’sinin MARİNA içinde bulunmasının işbu yönetmelik hükümlerine uyması için yeterli olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.


TEKNESİ ile MARİNA’ ya giriş yaptığı halde sözleşmesini imzalamamış olan TEKNE SAHİBİ, kalacağı döneme ilişkin olarak hesaplanacak deniz-kara bağlama bedelinin, sözleşme imzaladığı ve/veya ödeme yaptığı tarihte yürürlükte olan fiyat tarifesinden hesaplanacağını ve bu hesapla bulunacak tutarı MARİNA İŞLETMESİ’ ne ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

PDF Olarak Indir