Protect Private Data

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesi politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunması başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Setur Marinalar tarafından kişisel verileriniz, verilmekte olan hizmete bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde işlenmektedir.

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum tarihi ve yeriniz, cinsiyetiniz,
 • Ev adresiniz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız,
 • Muhtelif zamanlarda elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek işitsel ve görsel verileriniz, 
 • Kredi kartı, hesap numarası ve IBAN bilgileriniz, faturalama bilgileriniz, vergi kimlik numaranız,
 • Vize/pasaport bilgileriniz, ehliyet bilgileriniz ve plaka gibi taşıt verileriniz,
 • İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Setur Marinalar çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, ile
 • Setur Marinalar çağrı merkezlerini ve internet sitemizi kullanmanız hâlinde elde edilen sair kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileriniz;

 • Setur Marinalar tarafından sunulan hizmetlerin gereği gibi ifasını temin edilebilmesi,
 • İş akdi ile çalışanlara iş akdi kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi, gerekli işlemlerin ve yükümlülüklerin ifası, çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesine dair işlerin yürütülmesi ve sair etkinlik ve organizasyonların düzenlenebilmesi
 • Resmi kurumlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ve yetkili kişiler nezdinde yapılacak bilgilendirmelerin ve beyanların yürütülebilmesi ve işlemlerin yapılabilmesi,
 • Gerekli denetim ve soruşturmaların yapılabilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin karşılığında fatura tanzim edilebilmesi, gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Setur Marinalar dâhilinde, gerekli güvenliğin sağlanabilmesi ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenebilmesi gibi veri güvenliği kapsamında tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Setur Marinalar kapsamında ilaveten sunulan hizmetlerden müşterilerin yararlandırılabilmesi,
 • Kimlik ve yetki teyidinin yapılabilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,
 • Kişilere yönelik tanıtım, kampanya, fırsat, duyuru ve sair bilgilendirmeler yapılarak kişiye özel pazarlama faaliyetleri sunulabilmesi ve müşterilerle iletişime geçilebilmesi,
 • Müşteri şikayet ve memnuniyet yönetimi yapılabilmesi,
 • İç işleyişimizin planlanması ve geliştirilmesi amaçları dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmektedir.

  Ayrıca yukarıda belirtilmiş olan kişisel verileriniz, Çevre Kanunu, Limanlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kıyı Kanunu, Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği, 9 sayılı Gümrük Genel Tebliği, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Uluslararası Sözleşmeler ve sair mevzuat çerçevesinde işlenebilecek olup Setur Marinalar ve/veya anlaşmalı olunan arşiv şirketlerine ve bilişim hizmet sağlayıcı firmalara aktarılarak, gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda muhafaza edilebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde aktarılabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili bakanlıklar ve müdürlüklerle, resmi kurum ve kuruluşlarla, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile, sigorta şirketleriyle, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilerle, anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcı firmalarla, acentelerimiz ve/veya iştiraklerimizle, Koç Holding ve bağlı bulunan grup şirketlerle ve yurt içinde veya yurt dışında işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Setur Marinalar’ın sizlere sunmuş olduğu hizmetlerin belirlenen amaçlar ve yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Setur Marinalar’ın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifasını teminen toplanmaktadır.

  4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
  İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  5. Veri Güvenliği
  Setur Marinalar, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korumaktadır. Setur Marinalar tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmakta ve söz konusu tedbirlerin geliştirilmesi için her türlü özen gösterilmektedir.
  Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, www.seturmarinascom linkindeki form vasıtasıyla; www.seturmarina.com adresinde belirtilen ilgili marina tebligat adresine bizzat başvurabilir veya aynı adrese (Noter kanalı vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu yine www.seturmarinas.com adresli web sitesinde yer alan ilgili marinanın elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz

İlgili Kişi Başvuru Formları

• Antalya Marina ilgili kişi başvuru formunu görmek için tıklayınız

• Ayvalık Marina ilgili kişi başvuru formunu görmek için tıklayınız

• Kalamış ve Fenerbahçe Marina ilgili kişi başvuru formunu görmek için tıklayınız

• Kaş Marina ilgili kişi başvuru formunu görmek için tıklayınız

• Marmaris Marina ilgili kişi başvuru formunu görmek için tıklayınız

• Yalova Marina ilgili kişi başvuru formunu görmek için tıklayınız